اردوی نمایشگاه کتاب

اردوی نمایشگاه کتاب تهران
#ویژه_خواهران
زمان پنج شنبه ۱۳/۲/۹۷ (یک روزه)
هزینه : ۳۰ هزار تومان
محل ثبت نام دفاترکانون ها، دانشکده انسانی
http://t.me/iau_kanoon