جشنواره مجازی از حماسه تا حماسه

جشنواره از حماسه تا حماسه


لطفا قوانین درج شده در تصویر را مطالعه نموده سپس اقدام به ثبت شبکه اجتماعی خود در فرم زیر نمایید .

همچنین جهت سهولت بیشتر شما فایل آیین نامه مربوطه در انتهای این صفحه بارگذاری شده است
……………………………………………………………………………………………………………….

دریافت فایل قوانین