دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت: ۰۸:۱۳

کد خبر: 343

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=343

روتیتر خبر:

عنوان خبر: 🔷اهداء کتاب

متن خبر:

/t.me/iaukanoon”

🔷اهداء کتاب
اهداء ۱۱۴ جلد کتاب فرهنگی به کاروان راهیان نور بسیج دانشجویی
t.me/iaukanoon

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved