تمدید نمایشگاه سیب سبز

به دلیل استقبال زیاد دانشجویان و مسئولین دانشگاه نمایشگاه #سیب_سلامت
تا چهارشنبه ۵/۲/۹۷ تمدید شد .