جلسه دبیران کانون ها

💢 جلسه دبیران کانون ها (۹۶/۱۱/۲۱)

⏰ زمان: شنبه ۲۱ بهمن،
ساعت ۱۱صبح

🔆 مکان: دفتر کانون ها

🔸دبیران میتوانند حداکثر ٣ نفر از اعضای فعال کانون خود را به جلسه دعوت کنند.
@iauKANOON